Przetarg
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - ODWOŁANY PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 17 września 2016 16:17

ZARZĄD ODDZIAŁU POWIATOWEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W BUSKU – ZDROJU ODWOŁUJE OGŁOSZONY NA DZIEŃ 19.09.2016 R. NA GODZ. 8.15  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU .

Termin nowego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż autobusu zostanie podany na stronie internetowej  www.wtzbusko.cba.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju.

Poprawiony: wtorek, 27 września 2016 17:32
 
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 01 września 2016 10:41

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji)

na sprzedaż autobusu  15-osobowego

OGŁOSZENIE


Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Busku – Zdroju ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż autobusu.Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest autobus 15-osobowy marki - FORD Transit, stanowiący mienie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Powiatowego w Busku – Zdroju

Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka i model: FORD Transit Furgon 350L
Rodzaj pojazdu – autobus 15 osobowy
Nr rejestracyjny – TBU 34EV Rok produkcji – 2005
Pojemność silnika - 2400,00 cm3

Rodzaj silnika - diesel
Kolor – biały

Samochód jest obecnie używany, garażowany.
Posiada aktualnego badania techniczne, posiada ważne OC

Cena wywoławcza samochodu osobowego wynosi – 13 100,00 zł
Postąpienie w licytacji wynosi – 50,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 19.09.2016r, o godz. 8.15 w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko –Zdrój.

Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przeprowadzenia przetargu. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy i zapłaceniu ceny nabycia.

Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Powiatowego w Busku – Zdroju zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju, ul. Kościuszki 46,

28-100 Busko – Zdrój, tel. 41 378 33 94. Samochód można oglądać pod wyżej wymienionym adresem po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Osoba do kontaktu:

Teresa Stępniewska, Prezes Zarządu, tel. kom. 606 451 487,

Jolanta Mrugała, Kierownik WTZ, tel. 41 378 33 94, tel. kom. 601 633 313

Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej- www.wtzbusko.cba.pl

i tablicy ogłoszeń w siedzibie

Ogłoszenie zostało zamieszczone:

- na stronie internetowej - www.wtzbusko.cba.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju

- na stronie internetowej - busko.com.pl

Poprawiony: wtorek, 27 września 2016 17:32
 
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 01 września 2016 10:27

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki FORD Transit.§1. Organizatorem przetargu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego dalej zwanym „TPD” z siedzibą przy ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko – Zdrój.


§2. Przetarg jest prowadzony w formie przetargu ustnego, nieograniczonego i w dalszej części zwanego „przetargiem”.


§3. Przedmiotem przetargu jest autobus marki FORD Transit o nr rejestracyjnym TBU 34EV, marka i model: FORD Transit Furgon 350L, Rodzaj pojazdu – autobus 15 osobowy, rok produkcji – 2005, Pojemność silnika - 2400,00 cm3, rodzaj silnika diesel, kolor – biały. Samochód jest obecnie używany. Posiada aktualne badanie techniczne, posiada ważne OC.§4. 1. Cena wywoławcza została ustalona na kwotę: 13 100,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy sto złotych)

2. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 13.00 w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ul. Kościuszki 46, 28-100 Busko – Zdrój, tel. 41 378 33 94 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

3. Wszelkich informacjo odnośnie przetargu udziela się w siedzibie WTZ w Busku – Zdroju od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.§5.  1. Przetarg przeprowadza komisja złożona z 3 osób, z których jedna pełni funkcję  przewodniczącego.

2. Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej nie mogą:

1) brać udziału w przetargu

2) pozostawać w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwo lub powinowactwo w linii bocznej do drugiego stopnia oraz być związanym z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem biorącym udział w przetargu.


§6. 1. Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika, w takim przypadku winien przestawić oryginał pełnomocnictwa przed rozpoczęciem przetargu komisji przetargowej.

2. Przed rozpoczęciem akcji członkowie komisji przetargowej zbiorą informacje o  danych osobowych uczestników przetargu

- spiszą dane osobowe i numery dowodów osobistych

- zbiorą pełnomocnictwa (jeśli będą takowe potrzebne)

- oraz w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji gospodarczej) wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem aukcji. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika aukcji.


§7. 1. Przetarg ogłasza się na tablicy ogłoszeń WTZ w Busku – Zdroju, na stronie internetowej WTZ w Busku – Zdroju pod adresem www.wtzbusko.cba.pl oraz na stronie internetowej busko.com.pl

2. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) informację o przedmiocie przetargu;

2) kwotę wywoławczą przetargu oraz kwotę postąpienie;

3) czas i miejsce przetargu;

4) informację o udostepnienie warunków przetargu.§8. 1. Przewodniczący komisji ogłasza otwarcie przetargu.

2. Po otwarciu przetargu przewodniczący przetargu podaje do wiadomości:

1) regulamin przetargu;

2) przedmiot przetargu;

3) cenę wywoławczą;

4) wysokość postąpienia;

5) termin uiszczenia ceny zbycia;

3. Po wyżej wymienionych czynnościach odczytuje się listę osób uprawnionych do wzięcia udziału w przetargu.


§9. 1. Przetarg odbędzie się, chociażby zakwalifikowano do przetargu, tylko jednego uczestnika.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Wysokość postąpienia licytacji wynosi 50zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)

4. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferował cenę wyższa.

5. Po ustaleniu zgłoszenia postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę pojazdu i zamyka przetarg, a następnie ogłasza oferenta, który przetarg wygrał. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.

6. Nabywca ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.

7. Po zamknięciu aukcji nabywca zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna samochodu.

8. Nabywca jest zobowiązanym zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakończenia aukcji na konto PKO BP 25 1020 2645 0000 5302 0013 8362

9. Nabywca, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci prawo kupna wynikające z przybicia.


§10. 1. Przetarg zamyka przewodniczący komisji przetargowej.

2. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu.

Protokół powinien zawierać informację o:

1) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu;

2) przedmiocie przetargu;

3) wysokości ceny wywoławczej;

4) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez uczestników

5) osobach dopuszczonych i nie dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu, wraz z uzasadnieniem;

6) cenie wywoławczej przetargu oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu;

7) uzasadnienie rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową

8) osobie, która wygrała przetarg;

9) składzie komisji przetargowej;

10) dacie sporządzenia protokołu.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisuje komisja przetargowa.


§11. 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do sprzedaży pojazdu.


§12. Organizator przetargu może go unieważnić lub odwołać bez podania przyczyny.


§13. Warunki odbioru samochodu:

1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

2. Zakupione mienie należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem, po uprzednim wpłaceniu ustalonej kwoty.

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Powiatowego w Busku – Zdroju jako sprzedający nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z transportem.

Poprawiony: piątek, 09 września 2016 08:55